ติดต่อสอบถามเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 
ติดต่อสอบถามการลงทะเบียน

.....- คุณอโนชา เทพสุภรณ์กุล , คุณภรภัทร นพมาลัย
.....- คุณถนอมขวัญ ทิพวงศ์ , คุณจารุภรณ์ โต๊ะแสง

.....- คุณดวงดอม กำเนิดทรัพย์

โทรศัพท์   02-562-5114 โทรสาร 02-579-7687 หรือ
โทรศัพท์/โทรสาร   02-579-1908
โทรศัพท์/โทรสาร   02-562-5100 ต่อ 1328
 
ติดต่อด้านวิชาการ

      - ดร.สุมิตรา วัฒนา
      - ดร.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล

โทรศัพท์/โทรสาร   02-579-8524, 094-790-6363 หรือ
โทรศัพท์   089-788-8924
 
ติดต่อส่งบทความ
      - ดร.อรรณพ พุทธโส
      - ดร.สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์
      - นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์
โทรศัพท์  081-113-4931
โทรศัพท์  099-327-5699
โทรศัพท์  082-897-9607
      Email : nsfc5@ldd.go.th และ nsfc05@gmail.com