กฎหมาย (ด้านจริยธรรม)
ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
   
กฎหมาย (ด้านวินัย)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547