:: ด้านการจัดการทรัพยากรดิน
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดินเล่ม 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดินเล่ม2 ดินบนพื้นที่ดอน
ลักษณะและสมบัติของดิน 62 กลุ่มชุดดิน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
การจัดการดินเปรี้ยวภาคกลาง
การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบ "สั่งตัด" เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว
การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว
การจัดการดินสำหรับปลูกอ้อย
การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา
การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผัก
การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน
การจัดการดินเปรี้ยวจัดและดินกรดเพื่อการปลูกพืช
การจัดการที่ดินชายทะเล
การจัดการดินกรดในประเทศไทย
การจัดการดินเชิงอินทรีย์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดินพรุ
ดินเค็มในประเทศไทย
การจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม
คู่มืองดเผาตอซัง
การจัดการดินหลังน้ำท่วมโดยใช้หญ้าแฝก
การใช้พื้นที่ดินมีปัญหาในเขตน้ำฝนอย่างยั่งยืน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
โปรแกรมเรียกใช้การแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ThaiSALTs
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและรักษาระดับผลผลิตแบบยั่งยืน
การจัดการดินหลังน้ำท่วมเพื่อปลูกผัก
การจัดการดินและน้ำหลังน้ำท่วมในสวนผลไม้
การจัดการดินพื้นที่ปลูกยางพาราหลังน้ำท่วม
การฟื้นฟูพื้นที่ ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อิทธิพลของการขาดน้ำต่อผลผลิตพืช
การเพิ่มผลผลิตพืชที่ปลูกในดินที่มีชั้นดาน
การจัดการดินพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันหลังน้ำท่วม
การทดสอบสาธิตวิธีการปลูกแก้วมังกรในระบบเกษตรอินทรีย์
การปลูกไม้ผลผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์
การวิจัยการจัดการพืชคลุมดินในสวนผลไม้เพื่อการกักเก็บคาร์บอนในดิน
การปลูกพืชในพื้นที่ดินทราย
การจัดการพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน
การจัดการดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรกรรม
การจัดการพิ้นที่แบบบรูณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม
Area Approach Management Forsaline soil in Northeast Thailand