เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
การจัดการที่ดินชายทะเล


ข้อมูลทั่วไปการกำหนดเขตที่ดินชายทะเลมาตรการกำหนดเขตพัฒนาที่ดินชายทะเล
องค์ประกอบของที่ดินชายทะเล
ปัญหาและการใช้ทรัพยากรที่ดินชายทะเล
การจัดการที่ดินชายทะเล
สรุปและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง

เรื่องเต็ม