เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
การจัดการดินเชิงอินทรีย์หรือดินพรุ


บทที่ 1 ดินเชิงอินทรีย์หรือดินพรุ
บทที่ 2 พื้นที่ป่าพรุ
บทที่ 3 ปัญหาและข้อจำกัดทางการเกษตรของดินอินทรีย์/ดินเปรี้ยวจัด
บทที่ 4 การจัดการดินเชิงอินทรีย์/ดินเปรี้ยวจัดเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร
บทที่ 5 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางป้องกัน
บทที่ 6 แนวนโยบายการพัฒนาด้านการเกษตรสำหรับพื้นที่ดินเชิงอินทรีย์/ดินเปรี้ยวจัดในโครงการพัฒนา
บทที่ 7 แนวทางการวิจัยบริเวณพื้นที่พรุ
บทที่ 8 สรุปผลการศึกษา
บทที่ 9 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่พรุ
บทที่ 10 บรรณานุกรม
เรื่องเต็ม