เอกสารทางวิชาการเผยแพร่
ดินเค็มในประเทศไทย

 

ดินเค็มในประเทศไทย สาเหตุการแพร่กระจายดินเค็ม คำจำกัดความ แหล่งเกลือ การจำแนกดินเค็ม
ดินเค็มชายทะเล ชุดดินเค็มชายทะเล ลักษณะของพื้นที่ดินเค็มที่สังเกตุได้ ข้อจำกัดดินเค็มชายทะเล การปรับปรุงดินเค็มชายทะเล งานวิจัยดินเค็มชายทะเล
ดินเค็มภาคกลาง สภาพธรณีสัณฐานของพื้นที่ภาคกลาง แหล่งเกลือ การสำรวจภาคสนาม ชนิดของเกลือ มาตรการแก้ไข การเปลี่ยนพืชจากนาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุของการแพร่กระจายดินเค็ม มาตรการในการจัดการพื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ดินเค็มน้อยและดินเค็มปานกลาง พื้นที่ดินเค็มจัด พื้นที่ที่มีศักยภาพแพร่กระจายดินเค็ม
การปลูกป่าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม
พืชทนเค็ม
การใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดในดินเค็ม
การใช้น้ำชลประทานในพื้นที่ดินเค็ม
การศึกษาผลกระทบดินเค็มน้ำเค็มจากโครงการโขงชีมูล
เอกสารอ้างอิง
เรื่องเต็ม