หนังสือวันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม ปี 2563
เครื่องมือสำหรับ Smart Officer กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือวันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม ปี 2562
คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร
หนังสือชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
คู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาที่ขุดลอกจากแหล่งน้ำ
หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
หนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน
โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.