ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการเผยแพร่ และส่งเสริมทั้งหมด 9 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารที่สูงขึ้น เรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีการส่งเสริมเผยแพร่ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ และจุลินทรีย์อีกหนึ่งกลุ่ม เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินที่มีปัญหาอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

             อยากใช้ผลิตภัณฑ์ พด .ของกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และปุ๋ยอินทรีย์ ให้ลองกดเข้าไปดู วิธีการทำด้านล่างนี้


กลุ่มที่ 1  จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช ได้แก่
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ ผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสาร
ประกอบเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน

[วิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1]

 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสด
ุการเกษตรในลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูง
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยดำเนินกิจกรรมทั้งในสภาพที่ ไม่มีอากาศและมีอากาศ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์
[วิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2]
 
จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.9
 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อยซึ่งเป็นดินกรดกำมะถัน ที่มีความรุนแรง ของกรดน้อย (pH ไม่ต่ำกว่า 5) 
[วิธีการใช้สารเร่ง พด.9]
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11

          เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพใน
การตรึง
ไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน โดยแบ่งออกเป็น จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับโสนอัฟริกัน และจุลินทรีย์ พด.11 สำหรับปอเทือง
[วิธีการใช้จุลินทรีย์ พด.11]

 
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
          เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์
[วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12]
 

   
กลุ่มที่ 2  จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่
 
กลุ่มที่ 3  จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
          เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุ โรคพืชในดินโดยมีความสามารถป้องกันหรือยับยั้ง การเจริญของเชื้อโรคพืช ที่ทำให้เกิดอาการรากหรือ โคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิด ให้ เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส (Bacillus sp.)
[วิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3]
 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7
          เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
[วิธีการใช้สารเร่ง พด.7]

 
สารเร่ง พด.6
          เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย  และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ
[วิธีการใช้สารเร่ง พด.6]
กลุ่มที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด          

             เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์หรือ อนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูง มาผ่านการหมัก จนสลายตัวสมบูรณ์หรือการนำปุ๋ยอินทรีย|์ที่ผ่านการ สลายตัวสมบูรณ์ แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ธรรมชาติ ทางการเกษตรที่มี ธาตุอาหารสูง [วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง]

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส           

            เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการนำวัสดุอินทรีย์หรือ อนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสสูง มาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัวสมบูรณ ์หรือการนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักและสลายตัวสมบูรณืแล้วมาผสมกับวัสดุอินทรีย์ และหรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสสูง [วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง]