.
 
  .. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..ด้านสำรวจและจำแนกดิน..  
คลิกที่..รายการเอกสาร..เพื่อดูภาพปก ..หรือ.. คลิกที่ PDF.. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หมายเลข

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

51

ผลการศึกษาและวิจัยและเรื่องการศึกษาลักษณะและการกำหนดดินชนิดต่าง ๆ ในเขตนิเวศน์พันธ์ไม้ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

ธ.ค. 2529

52

LAND TYPES, LAND USE/COVER, SECONDARY SALINTZATION IN T E AREA EAST OF LAM YAI TYNG KULA RONGHAT 1983

PDF

MONRTI LIENGSAKUL AND W.P THOMSON

ม.ค. 1987

53

ธรณีวิทยาทั่วไปสำหรับนักสำรวจดิน

PDF

มนตรี เลี้ยงสกุล

ม.ค. 2530

54

การศึกษาและวิจัยการชะล้างพังทลายของดินชุดต่าง ๆ จังหวัดแพร่

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

เม.ย. 2530

55

การศึกษาและวิจัยการชะล้างพังทลายของดินชุดต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

ก.พ. 2530

56

การศึกษาคุณลักษณะของดินเพื่องานด้านวิศวกรรม

PDF

สุวณี ศรีธัวช ณ.ยุธยา

ต.ค. 2530

57

การสำรวจและวินิจฉัยคุณภาพดิน เพื่อใช้ในการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

เม.ย. 2530

58

การจำแนกดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

PDF

พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

เม.ย. 2530

59

ศักยภาพและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินของภาคกลาง

PDF

พิสุทธิ์ วิจารสรณ์

เม.ย. 2530

60

COUTRY REPORT PART 1 SOILS RESOUSE OF THAILAND PART 2 ACTIVITIES AND WORK

PDF

CHALEA CHANGPRAI

มิ.ย. 1987

61

ความสัมพันธ์ระหว่างความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกกับอินทรีย์วัตถุ ส่วนประกอบของแร่ดินเหนียวและพื้นที่ผิวสำหรับดินเหนียว

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

2530

62

ชั้นดินอาร์จิลลิคที่ไม่มีผิวเคลือบของดินเหนียว

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

2530

63

ทรัพยากรดินในประเทศไทย

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ต.ค. 2530

64

ลักษณะชุดดินที่สำคัญและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด ลพบุรี

PDF

พลพัฒน์ เสาวภานท์

ก.ค. 2530

65

ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินที่ใช้ในการจำแนกดิน

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ธ.ค. 2530

66

การศึกษาธรณีสัณฐานความสัมพันธ์ระหว่างธรณีสัณฐานและดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี

PDF

มนตรี เลี้ยงสกุล

ธ.ค. 2530

67

การจำแนกดินในระดับพวกดิน

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

พ.ย. 2530

68

การจำแนกดินในพื้นที่พรุของจังหวัดนราธิวาส

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ธ.ค. 2530

69

ภูมิอากาศดิน

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ธ.ค. 2530

70

การวินิจฉัยคุณภาพดินเพื่อใช้ประโยชน์ดานวิศวกรรม

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ม.ค. 2531

71

ธรณีสัณฐานวิทยาและดินในทะเลทราย

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

มี.ค. 2531

72

การกำหนดลักษณะและวินิจฉัยความเหมาะสมของชุดดินในภาคกลาง

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ก.พ. 2531

73

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางการใช้ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ

PDF

วิชัย บุญยะวัฒน์

ก.ย. 2530

74

การประเมินค่าเปอร์เซนต์การอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างในสนามโดยวิธีวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์และ รีเกรสชั่น

PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

ม.ย. 2531

75

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ ของจังหวัดขอนแก่น

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ม.ย. 2530

76

กำเนิดสัณฐานสมบัติทางกายภาพ เคมี และองค์ประกอบเชิงแร่ ของดินแดง-ดินเหลือง บางชุดในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

PDF

เฉลิม วงศ์วิศิษฐ์รังสี

-

77

การวิจัยปัญหาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

มี.ค. 2531

78

ดินที่ใช้ในการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ม.ค. 2531

79

คุณสมบัติและลักษณะของกลุ่มดิน และความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ต.ค. 2531

80

การวิเคราะห์ปัญหาหลักทางกายภาพของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

PDF

เล็ก มอญเจริญ

-

81

ความรู้เกี่ยวกับดิน

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

มี.ค. 2531

82

การวินิจฉัยคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมของดิน เพื่อการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา

PDF

นิยม ลุ่มประดิษฐ์

ก.ค. 2531

83

การวินิจฉัยคุณภาพของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ม.ค. 2532

84

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของ จังหวัดสกลนคร

PDF

ศรีลักษณ์ เกษมสันต์

ม.ค. 2532

85

การศึกษาและวิจัยการชะล้างพังทลายของดินชุดต่าง ๆ ใน จ. นครสวรรค์

PDF

สายัณห์ สิงหลกะ

ก.ย. 2531

86

การจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

เม.ย. 2532

87

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ ความซึมได้ของน้ำในดินกับลักษณะของเนื้อดินในดินชุดต่าง

PDF

สุวณี ศรีธัวช ณ.ยุธยา

ม.ค. 2532

88

เอกสารวิชาการเรื่อง “การจำแนกประเภทของดินทางด้านวิศวกรรม”

PDF

สุวณี ศรีธวัช อยุธยา

ม.ค. 2532

89

คู่มือใช้โปรแกรม Get-DEM

PDF

สมศักดิ์ อินดี
ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ส.ค. 2538

90

เขตอุณหภูมิที่ใช้ในระบบการจำแนกดินในประเทศไทย

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

-

91

ข้อสังเกตุบางประการของลักษณะดินบริเวณที่ราบชายฝั่ง

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

-

92

เอกสารประกอบการบรรยาย “หลักสูตรภาษาโฟรเทรน”

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ธ.ค. 2528

93

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินและปัญหาการใช้ประโยชน์ของจังหวัด จันทบุรี

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

มี.ค. 2532

94

ลักษณะความชื้นในดินที่ใช้ในระบบจำแนกดินในประเทศไทย

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

มี.ค. 2532

95

การวิเคราะหข้อมูล ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้และแร่ ของจังหวัดปราจีนบุรี

PDF

ปรีชา บุญสมบูรณ์

-

96

คำบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

มิ.ย. 2528

97

คู่มือการใช้ RSX-11M /M-PLUS OPERATION SYSTEM

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ธ.ค. 2528

98

INTRODUCTION TO COMPUTER

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์

ส.ค. 2530

99

การกำหนดชั้นอุณหภูมิดินในบริเวณพื้นที่ภูเขาภาคเหนือประเทศไทย PDF

สุนันท์ คุณาภรณ์

เม.ย. 2530

100

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องโครงการจำแนกดินด้านวิศวกรรมตามระบบ AASHO และUNIFIED และการวินิจฉัยคุณภาพของดินเพื่อใช้ในงานด้านวิศวกรรม (ตอนที่ 1) PDF

สุวณี ศรีธวัช อยุธยา

มี.ค. 2532

   
 
 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 51-100 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย