.
 
  .. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..ด้านสำรวจและจำแนกดิน..  
คลิกที่..รายการเอกสาร..เพื่อดูภาพปก ..หรือ.. คลิกที่ PDF.. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หมายเลข

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

1 Soil Survey in Agricultural Development PDF    
2 The Soil ดิน PDF    
3 Soil Survey in Thailand การสำรวจดินในประเทศไทย PDF    

4

Know Your Soil เรียนรู้เรื่องดิน

PDF

ฟอร์เรสท์ สตีล
สมาน พาณิชย์พงศ์

1972

5

Peat and Muck Soils And Their Utili Zation In Thailand

PDF

Pisoot Vijarnsorn

2518

6

ธรณีสัณฐานวิทยาของภาคใต้โดยสังเขป

PDF

Pisoot Vijarnsorn

ก.พ. 2517

7

คู่มือการทำคำบรรยายหน้าตัดดิน

PDF

Pisoot Vijarnsorn

1 ต.ค. 2518

8

รายงานการศึกษาลักษณะดิน ในบริเวณเหมืองร้างท้องที่ จ.พังงา ภูเก็ต และระยอง 
Study no soil charaetesisties in Abandened tin Mine tailings in Phangnga Phuket and ranong Prorinces

PDF

Pisoot Vijarnsorn
ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ

เม.ย. 2521

9

รายงานการศึกษาคุณสมบัติและลักษณะดินบางประการของดินชุดกำแพงแสน (Study of some Charaeteraeteristies Of Kamphaeng Saen Series

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

มี.ค. 2522

10

รายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐาน และดินของจังหวัดประจวบโดยอาศัยเทคนิคการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

-

11

Genesis of Ao Luk Soil “Peter White”

PDF

Peter White

ก.พ. 2523

12

Study o Physical,Chemical and Mineralogical Properties of Soils

PDF

K.SAIFUK

ก.พ. 2523

13

การศึกษาลักษณะทางภายภาพและเคมีของดินที่จะจัดตั้งเป็นดินชุดบางมูลนาค ในบริเวณภาคกลาตอนเหนือของประเทศไทย

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ
นิพันธ์ ช่อผกา

ส.ค. 2524

14 คู่มือการจำแนกความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ PDF พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 2523

15

รายงานการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐาน และดินของจังหวัดปัตตานีโดยอาศัยเทคนิคการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์
ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ม.ค. 2524

16

ความรู้เรื่องดินในภาคใต้และการสำรวจดิน

PDF

สุรพล เจริญพงศ์

2524

17

Landforms, Surface Sediments and Associated soil Units in Nakhon Ratchasima Province, Thailand

PDF

Peter Michel

1981

18

Soil Vegetation Relation Relations in the North Continental Highlad Region of thailand a Preliminary investigation of Soil Vegetation by

PDF

CRAIG A HENDETCKS

1981

19

Soil survey Manual Chapter.4”Examination and Description of soils in the Field

PDF

-

1982

20

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการจำแนกลักษณะดินในภาคกลาง ของประเทศไทย

PDF

เฉลียว แจ้งไพร

ต.ค. 2525

21

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของจังหวัด เลย

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ต.ค. 2525

22

การจำแนกและกำหนดลักษณะดินในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย

PDF

ปุญญะ เผ่าศรีทองคำ

ม.ค. 2526

23

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการจำแนกและกำหนดคุณลักษณะของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ม.ค. 2526

24

เขตภูมิอากาศการเกษตรของประเทศไทย

PDF

สมาน พาณิชย์พงศ์

 

25

การใช้แผนที่และรายงานการสำรวจดินสำหรับงานอนุรักษ์ดินและน้ำ

PDF

เล็ก มอญเจริญ

2525

26

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการกลุ่มดินเพื่อประกอบการพิจารณา การใช้ปุ๋ย เคมีสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

PDF

เฉลียว แจ้งไพร
ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์

ม.ค. 2526

27

DISPERSIVE SOILS

PDF

เล็ก มอญเจริญ

ม.ค. 2526

28

ผลการศึกษาและวิจัยเรื่องการจำแนกและกำหนดลักษณะดินในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

นิพันธ์ ช่อผกา

ม.ค. 2526

29

ตัวอย่างการศึกษาการประเมินค่าของแผนที่ดินและจำแนกชนิดของแผนที่ดิน

PDF

ปราโมทย์ เหมศรีชาติ

ก.พ. 2526

30

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของ จ. อุดรธานี

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ม.ค. 2526

31

The Vertisols of thailand

PDF

Pisoot vijanson

พ.ย. 1982

32

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ. หนองคาย

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

มี.ค. 2526

33

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ.นครพนม

PDF

ม.ร.ว ศรีลักษณ์

มี.ค. 2526

34

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์จังหวัดนครพนม

PDF

ดวงชีพ รัตนานุพงษ์

ก.ค. 2526

35

สภาพทางธรณีสัณฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางธรณีสัณฐานและดินของ จ.กระบี่

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

 

36

A detailed investigation of soil, Landform and Geologic relation-ships in the Pak Chong area of the Central Highlands of Thailand By Eric M.Gliessman, Techmical Bulletin

PDF

By erie m.glissman

ต.ค. 1983

37

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของดินและสภาพทางธรณีสัณฐานของ จ.พังงา

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

 2526

38

การศึกษาความสัมพันธ์ของดินและสภาพทางธรณีสัณฐานของจังหวัดเชียงราย

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

 2526

39

บทบาทของอลูมินัมในดินกรด

PDF

บุรี บุญสมภพพันธ์

ต.ค. 2526

40

ข้อมูลที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของดินด้านวิศวกรรม

PDF

นันท์ ไกรฤกษ์

ก.ย. 2526

41

Geological and Depositional origin of granitoid-derived soils,south-western rayong province.(techical Bulletin No.56)

PDF

ไพบูลย์ ประโมจนีย์

ม.ค. 2527

42

The Geomorphological Map of the Northeastern Part of thailand

PDF

P.Pramojanee

ก.ค. 1984

43

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของ จ.ตราด

PDF

จักรกฤษ มโนธรรม

ส.ค. 2527

44

An Investigation of salt affected soils bancha bu area,dan khun thot district nakhon ratchasima province northeast thailand

PDF

Martin Newport

ส.ค. 1984

45

สภาพทรัพยากรดินและปัญหาในการใช้ประโยชน์ของจังหวัดนครราชสีมา

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ส.ค.1984

46

ภูมิอากาศดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PDF

คำรณ ไทรฝัก

ก.ย. 2527

47

ผลการศึกษาวิจัย เรื่องความสมดุลย์ของน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

PDF

เสรี จึงนิจนิรันดร์

ต.ค. 2526

48

เรื่องคุณลักษณะและคุณสมบัติของดินและตะกอนของดินชนิดต่าง ๆ ที่เกิดบนเนินตะกอนรูปผัดใน จ. กาญจนบุรี

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

ต.ค. 2528

49

สัณฐานของศิลาแลงอ่อนที่เกิดไม่ติดกันและบันทัดฐานในการวินิจฉัยในสนาม ของดินในภาคเหนือของประเทศไทย

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

มี.ค. 2529

50

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและแร่ดินเหนียวรวมทั้งสภาพแวดล้อม

PDF

สันต์ อิ่มสมุทร

พ.ค. 2529

   
 
 

เอกสารวิชาการหมายเลข 1-50 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย