.
 
  .. ดาวน์โหลด..เอกสารวิชาการ..ด้านสำรวจและจำแนกดิน..  
คลิกที่..รายการเอกสาร..เพื่อดูภาพปก ..หรือ.. คลิกที่ PDF.. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หมายเลข

รายการเอกสาร

ดาวน์โหลด

ผู้เขียน

ปีพิมพ์

201

ทรัพยากรดินและศักยภาพในการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย

PDF

ประสงค์ ยี่ส่อง

-

202

คู่มือการจำแนกความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

PDF

ณรงค์ ตรีสุวรรณ

-

203

รายงานการสำรวจดิน พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

PDF

วุฒิชาติ สิริช่วยชู

ก.ย. 2542

204

การจำศึกษาคุณสมบัติของดินเพื่อจำแนกและจัดตั้งเป็นชุดดิน จอมพระ

PDF

สถิระ อุมศรี

พ.ย. 2542

205

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดในชุดดินบางชุดดินที่จัดชั้นความเหมาะสม
ของดินต่าง ๆ ในการปลูกพืชไร่

PDF สหัสชัย คงทน
สัญชัย หุ่นดี
เม.ย. 2542

206

การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่ปลูกในชุดดินตาคลี จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาและปรับปรุงการจัดชั้นความเหมาะสมของดิน

PDF

สหัสชัย คงทน

-

207

ลักษณะดิน การจำแนกดินและการจัดการดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม และดินอินทรีย์ ในภาคใต้

PDF
วุฒิชาติ สิริช่วยชู 2542

208

การวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของชุดดินต่าง ๆ ในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ โดยแบบจำลองการ
ปลูกพืช ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

PDF

สหัสชัย คงทน

-

209

การประเมินการเจิรญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ในแต่ละขั้นความเหมาะสมของดินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่ อ.พระพุทธบาท

PDF

สหัสชัย คงทน

-

210

การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมในชุดดิน 5 ชุดดิน ลพบุรี โชคชัย อาริน ตาคลี จัตตุรัส ในแหล่งปลูกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองการปลูกพืช CERES-Maise growth&yield assessment of maise on 5 soil serices at corn belt of thailand by ceres-maise crops model

PDF

สหัสชัย คงทน

-

211

การใช้ระบบช่วยการตัดสินใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน

PDF

สหัสชัย คงทน

-

212

ลักษณะสมบัติและสัณฐานของดินอันดับออกซิโซลส์บางชนิดในประเทศไทย

PDF

พศวุฒิ วงศ์วิศิษฐ์รังษี

-

213

การกำเนิดและจำแนกดินกรณีศึกษาชุดดิน โชคชัย

PDF

พศวุฒิ วงศ์วิศิษฐ์รังษี

-

214

ลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของ 62 กลุ่มชุดดิน

PDF

สถิระ อุดมศรี

-

215

การประเมินผลผลิตของเงาะโรงเรียน ในชุดดินดอนไร่ และชุดดินกระบี่

PDF

-

-

216

การวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินกบินทร์บุรี และชุดดินโคราชที่มีต่อการปลูกกระท้อน

PDF

-

-

217

การวินิจฉัยคุณภาพของชุดดินสตึก และชุดดินวาริน ที่มีต่อการปลูกมะม่วง

PDF

-

-

218

การศึกษาสภาพความชื้นของดินในแปลงไม้ผลที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้าแฝกในชุดดินมาบบอน จ. ระยอง

PDF

อนุวัชร โพธิ์นาม

2543

219

การประยุกต์ใช้โปรแกรม ARC/INFO และ ARC MACRO LANGUAGE เพื่อการจัดการ
ฐานข้อมูลดินของประเทศไทย

PDF

ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล

ส.ค. 2543

220

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่พรุ จ. นราธิวาส

PDF

สุพร บุญประคับ

-

221

ลักษณะวินิจฉัยที่ใช้ในการจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน

PDF

พศวุฒิ พรสรไชย

-

222

การประเมินความเหมาะสมของดินในกลุ่มชุดดิน อ.อ่าวลึก กระบี่ นาทวี หลังสวน สัตหีบ และ จ .ชุมพร สำหรับการ ปลูกมะม่วงพันธุ์ไทย ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

PDF

เอี่ยม โพธิ์ทอง

-

223

การประเมินความเหมาะสมของดินในกลุ่มชุดดิน รือเสาะ คลองท่อม คอหงษ์ บาเจาะ หลังสวน และชุมพร สำหรับ การปลูกมะพร้าว พันธุ์ สวี ลูกประสม 1 จ. ชุมพร

PDF

เอี่ยม โพธิ์ทอง

-

224

การทดสอบโปรแกรม PLANTGO ในการประเมินการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วลิสงในชุดดิน ท่าเรือ (TR) โดยอาศัยน้ำชลประทาน

PDF

ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์
สหัสชัย คงทน

-

225

ชั้นดาน

PDF

กลุ่มมาตรฐาน

-

226

การศึกษาแนวทางในการประเมิน ความถูกต้องของแผนที่ดิน

PDF

ภูษิต วิวัฒวงศ์วนา

-

227

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจาก คุณสมบัติทางเคมีบางประการ

PDF

ณรงค์ ตรีสุวรรณ

-

228

การประเมินคุณค่าของที่ดินทางกายภาพในการปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

PDF

ผริดา คุณีพงษ์

-

229

การวินิจฉัย และประเมินกำลังผลิตของชุดดินปราณบุรี ในการปลูกอ้อย สัปปะรด ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

PDF

นงเยาว์ ดีแท้

-

230

การประเมินผลผลิตของยางพารา บนชุดดินพระโต๊ะ ในจังหวัด ชุมพร

PDF

นงเยาว์ ดีแท้

-

231

โปรแกรมการจำแนกความเหมาะสมของดิน สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ

PDF

ณรงค์ ตรีสุวรรณ

-

232

การใช้ระบบให้คะแนนลักษณะสัณฐานดินเพื่อประเมินการพัฒนาการเกิดของดิน

PDF

บุญนะ อานันทนะ

ม.ค. 2540

233

ข้อมูลดินในประเทศไทย PDF ณรงค์ ตรีสุวรรณ 2544

234

การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินบริเวณลุ่มน้ำแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ PDF กิติ มาลัยโรจน์ศิริ
ถาวร ทาแก้ว
2546

235

การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน/ดินสำหรับปลูกยางพาราบริเวณที่มีสภาพความชื้นของดินแบบ Udic
.ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
PDF นงเยาว์ ดีแท้ 2545

236

รายงานการจัดทำแผนที่กระจายความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายดินเค็ม น้ำเค็มเมื่อมีการพัฒนาระบบชลประทาน โครงการฝายร้อยเอ็ด PDF

สยาม ไชยทิพย์
สมซรี อรุณินท์
จรรยา อินทรังสี

2545

237

การแปลข้อมูลลักษณะความชื้นดินในประเทศไทย PDF ณรงค์ ตรีสุวรรณ 2545

238

การจัดทำแผนที่ดินปัญหาในประเทศไทย PDF รุ่งนภา ตะวันรอน
บำรุง ทรัพย์มาก
ประทุมพร ฟั่นเพ็ง
ปราโมทย์ เหมศรีชาติ
2545

239

การศึกษาจัดทำแผนที่ดินในประเทศไทยตามระบบอนุกรมวิธานดิน ปี 1999 PDF รุ่งนภา ตะวันรอน
บำรุง ทรัพย์มาก
ปราโมทย์ เหมศรีชาติ
 

240

ลักษณะที่เกิดจากการลดและการเพิ่มออกซิเจน ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยสภาวะน้ำขัง PDF อนิรุทธิ์ โพธิจันทร์ 2542

241

คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน PDF ส่วนมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและที่ดิน
2547

242

ลักษณะและสมบัติของดินที่เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ PDF ส่วนมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและที่ดิน
2547

243

ธรณีสัณฐานจังหวัดขอนแก่น PDF วิโรจน์ อิงคากุล 2545

244

ธรณีสัณฐานสำหรับการสำรวจดิน PDF วิโรจน์ อิงคากุล 2546

245

       

246

       

247

       

248

       

249

       

250

       
   
 
 

หน้าที่แล้ว

เอกสารวิชาการหมายเลข 201-250