3 ปัจจัย 4 มาตรการ 5 ขั้นตอน เพื่อรับมือภัยแล้ง
การจัดการพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขัง
 
 
   
   
4 ปัจจัยก่อภัยดินถล่ม
3 Step ลดความเสี่ยงภัยดินถล่ม