การใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

::ข้อมูลจาก::
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์