คุณสมบัติของสารบำบัดน้ำเสีย พด. 6 และแนวทางการใช้ให้มีประสิทธิภาพ

สรุปรายงานผลการวิจัย
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.6 ในการบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผ่นพับ การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด. 6
กลุ่มจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. 6