1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข21711

               


               สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กษ. เพื่อฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร แรงงานตกงานและกลับภูมิลำเนา ขาดรายได้เพื่อการดำรงชีพ และการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่


โปสเตอร์ "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
[คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์]แผ่นพับ "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
[คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ]