e-Service LDD งานบริการต่างๆ ที่กรมให้บริการ Online สำหรับประชาชน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข21093
>> โปรแกรมระบบบริการประชาชน
ประชาชนสามารถขอรับบริการวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเร่ง พด. เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน กล้าหญ้าแฝก ผ่านทางระบบ Internet โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน


>> คำขอรับบริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
เกษตรกรที่สนใจ สามารถยื่นคำร้องขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ
        - โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน


>> บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช ให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด การใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจำเป็น เพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น


>> ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ฐานข้อมูลหน่วยงาน/บุคคล ที่ขอรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบำรุงดินและผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย


>> ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศตามโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดจำหน่ายข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


>> ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ Online
เป็นการจัดทำแผนที่ป่าไม้ถาวร ลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 และนำเข้าข้อมูลแผนที่ในระบบอินเทอร์เน็ต ประชาชนผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรในเบื้องต้นได้