เอกสารดาวน์โหลด

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข20008 เอกสารงานวิชาการ/รายงานประจำปี


รายงาน ประจำปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน 

รายงาน ประจำปี 2561 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาที่ดินเอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560รายงานประจำปี


เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน


เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน


เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ


เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์


เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
รวมเอกสารทางวิชาการทั้งหมด...>>

 คู่มือ


หนังสือชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตรหนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตรหนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตรหนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตรคู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร
รวมคู่มือทั้งหมด...>>

 แผ่นพับ


แผ่นพับแอปพลิเคชันแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2แผ่นพับแอปพลิเคชันแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoningแผ่นพับแอปพลิเคชันรู้ไว้ใช้ดินเป็น LDD Soil Guide


แผ่นพับแอปพลิเคชันคลิปเด็ดหมอดิน


แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน


แผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.
รวมแผ่นพับทั้งหมด...>>

 โปสเตอร์โปสเตอร์สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide (แผ่นที่ 1)โปสเตอร์สารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide (แผ่นที่ 2)

โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2 


โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoningโปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก


โปสเตอร์ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1


โปสเตอร์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
รวมโปสเตอร์ทั้งหมด...>>

 แบบฟอร์มต่างๆเอกสารประกอบคำขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1 - พด.7


ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ใบรับกล้าหญ้าแฝก


ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์


แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน


ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน
รวมแบบฟอร์มทั้งหมด...>>
 infoGraphics กรมพัฒนาที่ดินการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ สารเร่งจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืชระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)

รวม infoGraphics ทั้งหมด...>>