ข้อมูลดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18906
  แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จำแนกรายจังหวัด ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้


  ประวัติและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดิน


  ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรดิน


  การสำรวจดิน


  การจำแนกดินในประเทศไทย


  แผนที่ดินของประเทศไทย


  ลักษณะและสมบัติดินของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย


  ลักษณะและสมบัติของกลุ่มชุดดิน  แผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Group) มาตราส่วน 1:25,000

  (แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)


  แผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:100,000 (ปรับปรุงข้อมูลทั้งประเทศ ปี 2554)


  แผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 (ข้อมูล 13 จังหวัด ปี 2557)


  แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  หนังสือชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร


  หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร


  หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร


  หนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร