LDD Soil Guide

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17837


การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application


program

วัตถุประสงค์

               LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่ กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการเพาะปลูกพืช 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และ ลําไย ซึ่งสามารถระบุตําแหน่ง ปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที่ต้องการผ่านการเชื่อมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System : GPS) โดยระบบจะแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหมาะสมในการปลูกพืช การจัดการดินและปุ๋ยของพืช และสามารถซ้อนทับแผนที่ฐาน (Base Map) แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และ แผนที่ Google Map ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับข้อมูลดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความ เหมาะสมของดิน โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดินรวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นที่นั้น ๆ ให้ เหมาะสมกับชนิดพืช และข้อจํากัดต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดี ไวซ์ (Smart Device) ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนก่อนการเพาะปลูก

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

               1. มีระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน Mobile Application หรือ Web Application เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านดิน การใช้ปุ๋ย และ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งประเทศ สําหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทุกที่ ทุกเวลา
               2. เกษตรกรสามารถใช้ LDD Soil Guide ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ก่อนการ เพาะปลูก โดยระบุตําแหน่งปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที่ต้องการปลูกพืชได้ ทําให้สามารถทราบลักษณะของดิน คุณสมบัติดิน ข้อจํากัด และความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช โดยมีคําแนะนําแนวทางการจัดการดิน รวมถึงคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพื้นที่นั้นๆ ให้เหมาะสมกับชนิดพืช และข้อจํากัดต่างๆ โดยสามารถแสดงผล ซ้อนทับกับ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และ แผนที่ Google Map ทําให้เห็นสภาพพื้นที่จริง
               3. ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับเกษตรกรในการวางแผนการปลูกพืช และการใช้ปุ๋ย ในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
               4. เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าพื้นที่ตําแหน่งปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที่ ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน แหล่งน้ํา ป่าไม้ แหล่งน้ํา ฯลฯ และ จํานวนพื้นที่ สามารถนําไปจัดการพื้นที่ในการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผลซ้อนทับกับ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และ แผนที่ Google Map ทําให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
               5. การให้บริการข้อมูลของทางภาครัฐ จะก่อให้เกิดบริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ เอกชน จะสามารถนําเอาข้อมูลไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ สร้างงานและเพิ่มมูลค่า เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค


ข้อมูลที่ให้บริการ
               - ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ทั้งประเทศ
               - ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
               - ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ


วิธีการใช้งานโปรแกรม

                - เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ  ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล  อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC)
               - แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
               - แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลือง (ไม่ค่อยเหมาะสม)  และสีแดง (ไม่เหมาะสม)  เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต   คำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน  ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
               - กดที่ปุ่มแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (ปุ่มสีแดง) บน Smart Device  เพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานปัจจุบันบนแผนที่ และสามารถกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวาของหน้าจอ เพื่อทำการค้นหา (Search) ตำแหน่งที่ต้องการได้
               - เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา


pic     pic    pic    picคำอธิบายสัญลักษณ์การทำงานของระบบ


sign
เมนูแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location)
sign
เมนูค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญ
sign
แสดงแผนที่ฐาน ประกอบด้วย ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเส้นทางคมนาคม เส้นทางน้ำ และตำแหน่งสถานที่สำคัญ
sign
แสดงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Ortho photo) จากกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจาก
Google map
sign
แสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
sign
แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
sign
แสดงคุณสมบัติลักษณะ และความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มชุดดิน
sign
แสดงการใช้ประโยชน์ทางด้านการปลูกพืช แนวทางการจัดการดินสำหรับการปลูกพืช
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ และประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม
sign
แสดงความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ คือ ดินมีความเหมาะสมมาก
ใช้สีเขียวในการแสดง เหมาะสมปานกลางใช้สีเหลืองในการแสดง และเหมาะสมน้อยใช้สีแดงในการแสดง
sign
แสดงข้อมูลชุดดิน และรายละเอียดชุดดินที่มีในกลุ่มชุดดินนั้นๆ


ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน