การพัฒนาและส่งเสริมโครงการหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตรและเกษตรกรในประเทศอนุภูมิภาค แม่โขง-ล้านช้าง รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืน ในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานความมั่นคงในภาคการเกษตรและรองรับ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน