หน้า 1 | 2 | 3
 ที่  โครงการ สถานที่ตั้งโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1  โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครนายก   กรมการสัตว์ทหารบก
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
กรมการสัตว์ทหารบก
2  โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการทำนา บ้านเด่นใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท  มูลนิธิชัยพัฒนา
3  โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง บ้านเนินขาม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.6 
 
ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  เทศบาล ต.เนินขาม
4  โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน บ้านหนองยาง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.2  
ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท
มูลนิธิชัยพัฒนา
5  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากช่อง   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กรมพัฒนาที่ดิน
6  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริฯ อ.นาโพธิ์
จ.บุรีรัมย์  
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  กรมส่งเสริมการเกษตร
7  โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าก่อและ
บ้านห้วยฆ้อง  
ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน
จ.อำนาจเจริญ
กรมส่งเสริมการเกษตร
8 โครงการพัฒนาการเกษตรและโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น สป.กษ.
9  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 
 อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น สป.กษ.
10  โครงการจัดและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านโนนสุพรรณ จ.บึงกาฬ  จ.บึงกาฬ สำนักงานเกษตรจังหวัด