หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
 ที่  โครงการ สถานที่ตั้งโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน   ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง สำนักพระราชวัง
2  โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สีบัวทอง 
 
ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง สำนักพระราชวัง
3  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด   ต.ท่าข้าม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
4  โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ฯ  ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
กรมพัฒนาที่ดิน
5  โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.ห้วยตึ๊กชู  อ.ภูสิงห์ 
จ.ศรีสะเกษ   
กรมวิชาการเกษตร
6  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านกระเจา   อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักราชเลขาธิการ
7  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ยโสธร  
ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร จังหวัดยโสธร
8  โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอศิลาลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ศรีสะเกษ  
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ กองทัพภาคที่ 2
9  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ 
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ กองทัพภาคที่ 2
10  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดอนม่วงพัฒนา  ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  กรมป่าไม้