โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร