วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข22020



 วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน




เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 

เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570)








 พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน



1. สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน







 ค่านิยมองค์กร : THAI LDD




T-Trust : เชื่อมั่น ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

H-Happiness : สุขสันต์ ทำงานอย่างมีความสุข

A-Accomplishment : สำเร็จ ทำงานประสบผลสำเร็จ

I-Integration : บูรณาการ บูรณาการร่วมกัน

L-Learning : เรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้

D-Developing : พัฒนา องค์กรแห่งการพัฒนา

D-Delighting : ปิติยินดี องค์กรแห่งความก้าวหน้า