การบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข21950
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560-2564แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงใหม่)
ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับที่ 1

เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับที่ 2

เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
Training Roadmap ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
Training Roadmap ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเผยแพร่ นิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน
รายนามข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560
บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยของพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ ชาวดินอวด (ของ) ดี
โครงการ LDD Star Service AWARDs
โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้บริการงานของ พด.”
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมพัฒนาที่ดินรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2564เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) กรมพัฒนาที่ดินแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561