การบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข21950
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560-2564


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
Training Roadmap ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
Training Roadmap ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุนักวิชาการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเผยแพร่ นิติกร และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมพัฒนาที่ดิน

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
บุคลากรผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิน
รายนามข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2563
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560
ข้อบังคับกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2552
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยของพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ ชาวดินอวด (ของ) ดี
โครงการ LDD Star Service AWARDs
โครงการประกวดออกแบบสื่อ Infographic “สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้บริการงานของ พด.”
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร ในกรมพัฒนาที่ดินรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561