โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ระหว่าง สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยาและมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ กรมพัฒนาที่ดิน
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาและวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม