นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

             นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                 สรุปนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
                 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

             นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า"
                 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า"
                 สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน "มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า"


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


Description

                                                            


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]


             แผนงานยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน การขับเคลื่อนงานตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการ ดังนี้
              โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน
              โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
                                      


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

                                                              


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]

                                                                


[คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่]