OLD--แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข19063การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application


     วัตถุประสงค์
               - เป็นแอปพลิเคชันที่ประกอบด้วยชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช เพื่อแสดงระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1),  พื้นที่มีความเหมาะสมปาน กลาง (S2)  พื้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และ พื้นที่ไม่เหมาะสม(N) ตามคุณสมบัติของดิน  โดยแสดงผลร่วมกับขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี  แหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน สำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม   ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์  และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
               - ระบบช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สามารถพิมพ์แผนที่เพื่อนำไปตรวจสอบกับพื้นที่จริง  หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง (Redline) ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน (Near Real Time)
               - ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบ Web Application จากฟังก์ชัน Dashboard สำหรับใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
               - กรมพัฒนาที่ดิน มีชั้นข้อมูลแผนที่ที่ให้บริการในรูปแบบ Map Service ตามมาตรฐานของ OGC แบบ WMS และ WFS รองรับการเชื่อมโยงแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map)
               - เกษตรกร ประชาชน หรือ ผู้สนใจ สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยเลือกพื้นที่ ชนิดพืชและระดับความเหมาะสม (S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียดของคุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น

                     

ข้อมูลที่ให้บริการ
               1. ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
               2. ชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด (Zoning) (ปี 2558-2559)
               3. ชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช (Land Suitability) ตามลักษณะสมบัติดิน
               4. ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน (แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แหล่งน้ำชุมชน  และ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน)
               5. ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 ชุดดิน
               6. ชั้นข้อมูลตำแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
               7. ข้อมูลขอบเขตภาค 5 ภาค
               8. ข้อมูลสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
               9. ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา
             10. ข้อมูลสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมรายแปลง (ปี 2555-2559)
             11. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี   แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมข้อความ  และ แผนที่เชิงเส้น

Trick
               การแสดงชั้นข้อมูลของ LDD Zoning เช่น ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศไทย ศูนย์เรียนรู้ แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขา และสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม เพื่อการแสดงผลที่เร็วขึ้น ควรขยายแผนที่ที่ระดับประมาณ 4-6 กม. (สังเกตจากมาตราส่วนที่มุมล่างซ้าย) จากหน้าจอแสดงผล

วิธีการใช้งานโปรแกรม
          ฟังก์ชันการค้นหา
               เป็นเมนูการค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข โดยเลือกพื้นที่ ที่ต้องการ เลือกชนิดพืช และ เลือกระดับความเหมาะสมของพืช (S1, S2, S3, N) เป็นต้น โดยเมนูการค้นหาจะมีเงื่อนไขการค้นหา จะแตกต่างกัน ไปในแต่ละชั้นข้อมูล

                    
รายชื่อจังหวัดที่สามารถสืบค้นข้อมูลสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย

1.
 จังหวัดกาฬสินธุ์
2.
 จังหวัดกำแพงเพชร
3.
 จังหวัดขอนแก่น
4.
 จังหวัดจันทบุรี
5.
 จังหวัดชุมพร
6.
 จังหวัดตรัง
7.
 จังหวัดนครนายก
8.
 จังหวัดนครราชสีมา
9.
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.
 จังหวัดบุรีรัมย์
11.
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12.
 จังหวัดพะเยา
13.
 จังหวัดแพร่
14.
 จังหวัดร้อยเอ็ด
15.
 จังหวัดระนอง
16.
 จังหวัดราชบุรี
17.
 จังหวัดลำปาง
18.
 จังหวัดลำพูน
19.
 จังหวัดเลย
20.
 จังหวัดศรีสะเกษ
21.
 จังหวัดสตูล
22.
 จังหวัดสมุทรสาคร
23.
 จังหวัดสระแก้ว
24.
 จังหวัดสระบุรี
25.
 จังหวัดสุโขทัย
26.
 จังหวัดสุรินทร์
27. จังหวัดหนองบัวลำภู28. จังหวัดอุตรดิตถ์
29. จังหวัดอุทัยธานี30. จังหวัดอุบลราชธานี


        ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Zoningหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
        ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Zoning" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code

 
 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application
 ต้องใช้ iOS 8.0 และสูงกว่า ขนาดของแอปพลิเคชัน 5.2 MB

         ios

        qrcodeios
     
 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application
 ต้องใช้ Android 4.4 และสูงกว่า ขนาดของแอปพลิเคชัน 1.58 MB


          android
        qrcodeandroid

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
               - กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
               - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แหล่งค้นหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
          นำข้อมูลการปรับเปลี่ยนที่ได้มาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ ณ ปัจจุบัน
          - http://go.gistda.or.th/
          - http://terminal.gistda.or.th/
          - http://googlemap.com [สังเกต Tab Bar ด้านล่างว่าเป็นภาพของปีไหน]
          - https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html

ดาวน์โหลดเอกสาร
          - โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ "LDD Zoning"
          - แผ่นพับแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ "LDD Zoning"

**หมายเหตุ**
      1. ข้อมูลพื้นที่ในระบบ LDD Zoning ได้มาจากการคำนวณ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
      2. ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (บางบริเวณมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากพื้นที่เดิม)