เอกสารดาวน์โหลด - โปสเตอร์

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18994
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  โปสเตอร์ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

  โปสเตอร์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

  โปสเตอร์ การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

  โปสเตอร์ การผลิตและใช้ประโยชน์สารเร่งซุปเปอร์ พด.6

  โปสเตอร์ การผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

  โปสเตอร์ จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว

  โปสเตอร์ จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11

  ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช


  โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning V.2

  โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning

  โปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก

  โปสเตอร์ดินดี ข้าวงาม

  โปสเตอร์ถั่วมะแฮะ อาหารดินที่เรากินได้

  โปสเตอร์การปลูกถั่วมะแฮะ

  โปสเตอร์เศษวัสดุพืช

  โปสเตอร์มาตรการใช้น้ำน้อย

  โปสเตอร์ปุ๋ยพืชสดอาหารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

  โปสเตอร์เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผ่นที่ 2

  โปสเตอร์เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  โปสเตอร์พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาการกร่อนของดินด้วยหญ้าแฝก

  โปสเตอร์คำแนะนำการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกข้าว

  โปสเตอร์การจัดการดินเค็มภาคกลาง

  โปสเตอร์หญ้าแฝกกับการใช้ประโยชน์ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

  โปสเตอร์พันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  โปสเตอร์ Carbon storage

  โปสเตอร์ Carbon loses: Soil Respiration

  โปสเตอร์ Carbon loses: Soil Erosion

  โปสเตอร์ Carbon loses: Hot spot_poster

  โปสเตอร์ Carbon gains_poster

  โปสเตอร์การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (จังหวัดชลบุรี)

  โปสเตอร์การกักเก็บคาร์บอนในระบบการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสดบางชนิดในชุดดินปากช่อง

  โปสเตอร์การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการคลุมดินเพื่อปลูกกระทกรกฝรั่งในระบบเกษตรปลอดสารพิษ

  โปสเตอร์การจัดการดินเพื่อการปลูกข้าวโพดต่อการเพ่ิมอินทรีย์คาร์บอนในชุดดินปากช่อง

  โปสเตอร์การศึกษาและทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาที่ดิน 
  จังหวัดพิษณุโลก

  โปสเตอร์ภูมิปัญญา เกษตรกรภาคตะวันออก

  โปสเตอร์การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (จังหวัดพิษณุโลก)

  โปสเตอร์การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  โปสเตอร์โลกร้อนบรรเทา ลดเผาตอซัง เกษตรกรรมยั่งยืน

  โปสเตอร์รักษ์โลกไว้ เพื่อใครบางคน

  โปสเตอร์ภาวะโลกร้อนกับกรมพัฒนาที่ดิน

  โปสเตอร์งดเผาเศษพืช ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  โปสเตอร์การแพร่กระจายดินเค็มและพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดผลกระทบ

  โปสเตอร์ Soil Erosion Map in Thailand by means of MMF Model

  โปสเตอร์ Soil Erosion Map in Thailand by means of MMF Model, 2003

  โปสเตอร์ Organic Land suitability and Mapping

  โปสเตอร์ Flood Hazard Zonation Map in Thailand

  โปสเตอร์ Drought Hazard and Desertification Map in Thailand

  โปสเตอร์ Acid Soil Susceptible Map in Thailand

  โปสเตอร์ 10 มาตรการสำคัญต่อการปรับตัวและรับมือภาวะโลกร้อน

  โปสเตอร์แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายดินเค็ม จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
  และสมดุลน้ำในระดับลุ่มน้ำ ต่อการแพร่กระจายดินเค็ม (ICHAM)

  โปสเตอร์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหอมของข้าวดอกมะลิ 105 ในทุ่งกุลาร้องไห้

  โปสเตอร์การจัดการน้ำบนพื้นที่ดินเค็ม จ.นครราชสีมา

  โปสเตอร์ AREA APPROACH MANAGEMENT FOR SALINE SOIL IN NORTHEAST THAILAND