เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18959


  ไบโอแก๊ส


  น้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar


  การจัดการดินทรายและดินตื้น


  การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ


  การประเมินการสูญเสียดิน


  หญ้าแฝกกับดินดาน


  หญ้าแฝกกับการปรับปรุงดินในพื้นที่ไม้ยืนต้น


  บทบาทหญ้าแฝก


  ขยายผลสู่เครือข่ายปลูกหญ้าแฝก


  หมอกควัน presentation 250259


  เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนจริงหรือ


  การจัดทำตารางเวียนเผาตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ภาคเหนือ


  การจัดทำตารางเวียนเผาตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ภาคเหนือ (บทสรุปผู้บริหาร)


  รายงานการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 5.4 การจัดการปัญหาหมอกควัน
  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ


  PowerPoint โครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดิน


  รายละเอียดโครงการ 6 เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ กรมพัฒนาที่ดิน


  รายละเอียดข้อมูลการสำรวจของจังหวัดพัทลุง


  รายละเอียดข้อมูลการสำรวจของจังหวัดราชบุรี


  รายละเอียดข้อมูลการสำรวจของจังหวัดเชียงใหม่


  เมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดหนองคาย


  เมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดพัทลุง


  เมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่


  ภาวะโลกร้อนกับฐานข้อมูลด้านไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม


  ทัศนคติผู้บริโภคข้าวและมันสำปะหลังอินทรีย์สำหรับประเทศไทย


  คู่มือปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์


  คู่มือการปลูกข้าวอินทรีย์


  The Consumer Attitudes of Organic Rice and Tapioca in Thailand


  Organic Farming Criteria, Farm Survey and Mapping in Thailand


  Motivation and Driving Force for Organic Farming as Sustainable Agriculture in Thailand


  European Consumer Attitudes Towards Thai Organic Rice and Tapioca: Focus Groups Results


  Asia-Pacific Network on Integrated Plant Nutrient Management (APIPNM)