เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18900


  Carbon Sequestration and Carbon Dioxide Emission in Vetiver Grass Cultivation Areas in Thailand.


  ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของรากหญ้าแฝกกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินและการปลดปล่อยก๊าซ
  คาร์บอนไดออกไซด์ในชุดดินพัทลุง


  Correlation between vetiver root biomass with soil organic carbon and co2 emission in agricultural
  area of southern part of Thailand


  Study on Carbon Storage and Carbon Balance in Vetiver Grass Cultivation Areas in Northern Thailand


  Basin-Wide Assessment Of Climate Change Impact And Adaptation Options In Lower Mekong Basin


  National consultant in country for crop modeling for Basin-wide Assessment of Climate Change Impacts on Food
  Security and Adaptation Options in the Lower Mekong River Basin


  การปรับสภาพน้ำเปรี้ยวภายในร่องในชุดดินองครักษ์โดยปูนมาร์ลและวัสดุอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกผักขึ้นน้ำ
  (ผักกระเฉด) ร่วมกับเลี้ยงปลาดุก
 


  การใช้มาตรการวิธีพืชและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไร่อินทรีย์บนพื้นที่ลาดเท จังหวัดเชียงราย


  การติดตามการชะพาคาร์บอนหน้าดินจากการชะลางพังทลายของดิน


  การทําหญ้าแฝกหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์


  การศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบตาง ๆ เพื่อลดการปนเปื้อนของสารกําจัดศัตรูพืชจากการปลูกพืชผักบนที่สูง


  ศึกษาอัตราการสะสมคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกบางพันธุ์ในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


  ผลของหญาแฝกตอความคงทนของเม็ดดิน ปริมาณอินทรียคารบอน และปริมาณโพลีแซคคาไรดที่ปลูกบนชุดดินทายาง


  การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 44


  การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อปลูกสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 35


  ศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ปุ๋ยประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
  บนพื้นที่ลาดเทในกลุ่มชุดดดินที่ 29 จังหวัดเชียงราย


  การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อปลูกสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36


  ผลของการจัดการใบหญ้าแฝกร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื้นและผลผลิตของแตงกวาในพื้นที่ดินทราย


  การศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่าง ๆ เพื่อลดการปนเปื้อนของสารกําจัดศัตรูพืชจากการปลูกพืชผักบนที่สูง


  การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดตามกลุ่มชุดดิน


  การตรวจวัดปัจจัยที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดินในสนามบริเวณ ทุ่งเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


  การศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินถล่มของประเทศไทย


  การทํานายการสูญเสียดินโดยใช้ระบบ GIS


  การทดลองเชิงสาธิตและการยอมรับการใช้หญ้าแฝกและแถบพืชอนุรักษ์ร่วมกับพืชเศรษฐกิจแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
  ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมในเขตพัฒนาที่ดินตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ


  การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการคลุมดินเพื่อปลูกกระทกรกฝรั่งในระบบเกษตรปลอดสารพิษ