สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18812
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นายศรีศักดิ์  ธานี
     Mr. Srisak Thanee
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
     โทร. 074-330-232
     E-mail : r12_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้ดร.ทวีแสง พูลพุฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 074-330236
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางประไพ นิตยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 074-330233
E-mail : r12_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายพิศุทธิ์ มิกาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 074-330236
E-mail : r12_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายพรพรหม พรหมเดชะ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 074-330234
E-mail : r12_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายณัฐพร สำราญจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 074-330223
E-mail : r05_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 073-631033 ต่อ 120
E-mail : r12_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 7 สถานี และศูนย์ศึกษา จำนวน 1 ศูนย์ ดังนี้
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
โทร. 074-894-300
E-mail : ska01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายวีระพจน์  เรืองมี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล
โทร. 074-752079
E-mail : stn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายณรงค์   ทองเหล่
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยะลา
โทร. 073-297-025
E-mail : yla01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางกัญญาภัค  เกษตรสุนทร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
โทร. 074-681-205
E-mail : plg01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายนรา  สุขไชย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
โทร. 073-530-775-6
E-mail : nwt01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายมงคล  นิตยบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
โทร. 073-340-272
E-mail : ptn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายบุญช่วย ช่วยระดม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
โทร. 075-501-059
E-mail : trg01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสายหยุด  เพ็ชรสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
โทร. 073-631-033
E-mail : cpt01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12