สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18809
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม
     Ms. Nuchjaree   Kongpolporm
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
     โทร. 056-881247
     E-mail : 
r09_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 056-881242
ลักษณะงาน (Job Descriptions)นางสาวอณิศา  เกษรจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 056-881245
E-mail : r09_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางวาสนา พ่วงแพ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 056-881243
E-mail : r09_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายจตุรงค์  เพชรสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 056-881244
E-mail : r09_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นายธวัชชัย แสงวังคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 056-881244
E-mail : r09_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายพิชิต ราชแบน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 056-881246
E-mail : r09_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 5 สถานี ดังนี้
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายตระกูล  นามโลมา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
โทร. 056-247213
E-mail : nsn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสำราญ  แสนศิลา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก
โทร. 055-039309
E-mail : tak01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายธเนตร  ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
โทร. 055-705734
E-mail : kpt01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายมานะ ต้นนา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
โทร. 056-982624
E-mail : uti01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นางสาวมยุรี  อบสุข
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
โทร. 055-019709
E-mail : sti01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9