สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18808
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์
     Mr. Pitayotron  Waitayawat

     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
     โทร. 055-321256
     E-mail : 
r08_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้


นายเมธิน  ศิริวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 055-321257
ลักษณะงาน (Job Descriptions)ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางพรรทิภา น้อมนิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 055-321259
E-mail : r08_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายชาญ คำใส
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 055-321253 ต่อ 15
E-mail : r08_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายสุชาติ  ยอดกุศล
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 055-321253 ต่อ 16
E-mail : r08_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายพิทักษ์  โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 055-321253 ต่อ 13
E-mail : r08_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวกฤษลดา  ประทุมสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 055-321253 ต่อ 18
E-mail : r08_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 5 สถานี ดังนี้
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายเอนก ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
โทร. 055-009-824
E-mail : plk01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายสมบูรณ์  ธิจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
โทร. 056-720632-3
E-mail : pbn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายวิชัย  ทองขาว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
โทร. 055-428-295
E-mail : utt01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายวิญญู  เจ็กชื่น
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย
โทร. 042-039627
E-mail : lei01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายวัลลพ  พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
โทร. 056-990-034
E-mail : pct01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8