สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18797
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นายศรจิตร  ศรีณรงค์
     Mr. Sornjit  Srinarong
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     โทร. 045-312646
     E-mail : 
r04_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้


นายยุทธสงค์  นามสาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 045-317909
ลักษณะงาน (Job Descriptions)นางสาวนุสรา  ท้าวแก้ว
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 045-317909
E-mail : r04_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 045-355143
E-mail : r04_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายเกรียงไกร  อิ่มสมโภช
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 045-355142
E-mail : r04_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายสินธิพงษ์  เพียรงูเหลือม
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 045-355141
E-mail : r04_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวภัคจิรา  หนูมโน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 043-626898
E-mail : r04_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 7 สถานี ดังนี้

นายพันมหา  ทองบ่อ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 045-210-830
E-mail : ubn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายบุญส่ง  ชื่นตา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
โทร. 042-503-586-8
E-mail : npn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายบุญถม  กุมพล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 043-626-909-10
E-mail : ret01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 045-773-127-8
E-mail : yst01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวปณตพร คูณพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 045-814-642
E-mail : ssk01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 042-643-772
E-mail : mdh01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายคมกริช จินดามณี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 045-452-887
E-mail : anc01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4