สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18796
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นายชาติชาย  ประสาระวัน
     Mr. Chatchai  Prasarawon
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     โทร. 044-371354 ต่อ 19
     E-mail : 
r03_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้


นางสาวเสาวนีย์  ประจันศรี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 044-371354 ต่อ 15
ลักษณะงาน (Job Descriptions)นางสาวธัญญรัตน์  เอกอัศดร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 044-371354 ต่อ 15
E-mail : r03_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายจิรยุทธ์ คำขจร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 044-371397
E-mail : r03_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวสยาม  ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 044-371354 ต่อ 17
E-mail : r03_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายอุดม ศรีกันชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 044-371354 ต่อ 18
E-mail : r03_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวมณฑาทิพย์  สงวนรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 044-371354 ต่อ 20
E-mail : r03_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 4 สถานี ดังนี้
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายวิรุธ  คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
โทร. 044-371-774
E-mail : nma01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)นายวิรุธ  คงเมือง
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
โทร. 044-119988-9
E-mail : brm01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายสิทธิชัย โคตรมา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
โทร. 044-124-114
E-mail : cpm01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นางปิ่นเพชร  ดีล้อม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
โทร. 044-069-905
E-mail : srn01@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3