กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18766
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นายอาทิตย์  ศุขเกษม
     Mr. Arthit  Sukhkasem
     ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
     โทร. 0-2562-5119
     E-mail : 
sbd_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
         Bullet วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เป็นหน่วยงานผลิตและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
         Bullet วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
         Bullet ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
         Bullet เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
-
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โทร. 1760 ต่อ 5139
E-mail : -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
-
ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
โทร. 1760 ต่อ 1268
E-mail : -
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-2875
E-mail : sbd_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวพิกุล  เกตุชาญวิทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โทร. 0-2579-0679
E-mail : sbd_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)


นางสาวสุมาลี กลางสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ
โทร. 0-2579-7563
E-mail : sbd_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นางจันจิรา  แสงสีเหลือง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์จัดการมลพิษทางดินและน้ำ
โทร. 0-2579-0679
E-mail : sbd_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวพิมพ์ธิดา  เรืองไพศาล
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์
โทร. 0-2579-0679
E-mail : sbd_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)report อัตรากำลังของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน