กองการเจ้าหน้าที่

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18746
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
     นางปวีณา  แสงเดือน
     Mrs. Paweena  Sangduen
     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     โทร. 0-2941-2608
     E-mail : 
psd_1@ldd.go.th
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
report กองการเจ้าหน้าที่  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรมฯ
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรมฯ
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
report กองการเจ้าหน้าที่  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้


นางนิตา อยู่อ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2941-2142
E-mail : 
psd_2@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวชนิดา พลายจั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากำลัง
โทร. 0-2579-3497
E-mail : 
psd_3@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายธนัท  จิ๋ววิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. 0-2941-0761
E-mail : 
psd_4@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางกิติยา  มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติ
และบำเหน็จความชอบ
โทร. 0-2941-1863
E-mail : 
psd_5@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
โทร. 0-2579-8514
E-mail : 
psd_8@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
โทร. 0-2579-5397
E-mail : 
psd_6@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)


นางจิตตนันท์ ตามสมัคร
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร. 0-2579-7660
E-mail : 
psd_7@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นางสาวกมลพร  บุญศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
โทร. 0-2579-2656
E-mail : 
psd_9@ldd.go.th
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

report อัตรากำลังของกองการเจ้าหน้าที่