เอกสารดาวน์โหลด-3_25052018

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18674

เอกสารงานวิชาการ/รายงานประจำปี


รายงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน newเอกสารการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560 รายงานประจำปี


เอกสารทางวิชาการด้านสำรวจและจำแนกดิน


เอกสารทางวิชาการด้านการจัดการดิน


เอกสารทางวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ


เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์


เอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล
รวมเอกสารทางวิชาการทั้งหมด...>>

คู่มือ


คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร newคู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทยความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน
เครื่องมือสำหรับ Smart Officer กรมพัฒนาที่ดิน
รวมคู่มือทั้งหมด...>>

แผ่นพับ


แผ่นพับแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning


แผ่นพับโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน


แผ่นพับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.


แผ่นพับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2


แผ่นพับการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
รวมแผ่นพับทั้งหมด...>>

โปสเตอร์


โปสเตอร์แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoningโปสเตอร์หน้าที่ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ


โปสเตอร์การขยายพันธุ์หญ้าแฝก


โปสเตอร์ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1


โปสเตอร์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
รวมโปสเตอร์ทั้งหมด...>>

แบบฟอร์มต่างๆเอกสารประกอบคำขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) newใบคำขอรับผลิตภัณฑ์ พด.1 - พด.7


ใบขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ใบรับกล้าหญ้าแฝก


ใบคำขอรับปูนโดโลไมท์


แบบฟอร์มความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน


ใบขอรับการตรวจสอบตัวอย่างดิน
รวมแบบฟอร์มทั้งหมด...>>