หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18660หน่วยงานส่วนกลาง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ

 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองคลัง
 กองแผนงาน
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินหน่วยงานส่วนภูมิภาค
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12