หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18660



หน่วยงานส่วนกลาง




 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร




 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ





 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองการเจ้าหน้าที่




 กองคลัง
 กองแผนงาน




 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน




 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่




 กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน




 กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน



หน่วยงานส่วนภูมิภาค




 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2




 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4




 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6




 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8




 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10




 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12