ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข18468


หน่วยงานรับผิดชอบกรมส่งเสริมการเกษตร (เจ้าภาพหลัก)


ประเด็นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่


สาระสำคัญ          กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชสินค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงยังส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพดำเนินการในพื้นที่แปลงใหญ่ 600 แปลง รวมเป็นพื้นที่ 1,469,752 ไร่ เกษตรกร 90,227 ราย ดังนี้
          1. ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช แปลงใหญ่ข้าวจำนวน 381 แปลง (จัดสรรให้กับแปลงใหญ่ข้าวทุกแปลงใหญ่ๆ ละ 5 ไร่ๆ ละ 2,000 บาท)
          2. ส่งเสริม และสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 332.8 ตัน (จัดสรรให้กับแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ทุกแปลง โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการสาธิต รวม 416 กลุ่ม พื้นที่สาธิตกลุ่มละ 100 ไร่ (8 กก./ไร่) และไม่เกินแปลงละ 13 กลุ่ม)
          3. ส่งเสริม และสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จำนวน 5,946 ตัน (จัดสรรให้กับแปลงใหญ่ไม้ผลทุกแปลง โดยสนับสนุนโดโลไมท์ในการสาธิต รวม 991 กลุ่มๆ ละ 6 ตัน)
4. ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 780 ตัน (จัดสรรให้กับแปลงใหญ่ไม้ผลและพืชผักทุกแปลง โดยสนับสนุนเป็นกลุ่ม รวม 156 กลุ่มๆ ละ 5 ตัน และไม่เกินแปลงละไม่เกิน 2 กลุ่ม)
5. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 944,900 ลิตร (จัดสรรให้กับแปลงใหญ่ที่ผลิตพืชทุกแปลง โดยสนับสนุนเป็นกลุ่ม รวม 4,295 กลุ่มๆ ละ 220 ลิตร)    


ความก้าวหน้าการดำเนินงาน1. ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ดำเนินการแล้ว 151 แปลง คิดเป็นร้อยละ 39.63
2. ส่งเสริม และสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินการแล้ว 58.40 คิดเป็นร้อยละ 17.55
3. ส่งเสริม และสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ดำเนินการแล้ว 262 คิดเป็นร้อยละ 4.41
4. ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ดำเนินการแล้ว 185 ตัน คิดเป็นร้อยละ 23.72
5. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการแล้ว 255,304 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 27.02


พื้นที่ตัวอย่าง/เกษตรกรที่
ประสบผลสำเร็จ
-


ผู้ประสานงานนายปรเมศร์  ชะดี กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน


แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน


ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน