สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม


สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "ไม่ทนคนโกง"

หัวข้อ
เรื่อง นักธุรกิจ เวลา 2 นาที 32 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง คุณครู เวลา 2นาที 56 วินาที

หัวข้อ
เพลงประกอบโครงการไม่ทนคนโกง โดย วงดนตรีคาราบาว
หัวข้อ
เพลงประกอบโครงการไม่ทนคนโกง โดย วงดนตรีพาราด็อกซ์
หัวข้อ
เพลงประกอบโครงการไม่ทนคนโกง โดย ไผ่ พงศธร
หัวข้อ
เพลงประกอบโครงการไม่ทนคนโกง โดย ต่าย อรทัย

รูปแบบความเสี่ยงทุจริต  

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 

สปอตโฆษณา "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"  

หัวข้อ
เรื่อง โอกาส เวลา 15 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง สนับสนุน เวลา 15 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง ยกย่อง เวลา 15 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง โอกาส เวลา 30 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง สนับสนุน เวลา 30 วินาที
หัวข้อ
เรื่อง ยกย่อง เวลา 30 วินาที

ภาพยนตร์ Motion Infographic  

หัวข้อ
เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง
หัวข้อ
เรื่อง เกมส์โกง สังเวียนทุจริต
หัวข้อ
เรื่อง โรคปิดหูปิดตาปิดปาก

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์  

หัวข้อ
เรื่อง แซงคิว
หัวข้อ
เรื่อง หัวหน้าพาโกง
หัวข้อ
เรื่อง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
หัวข้อ
เรื่อง คุณว่าใครชนะ
หัวข้อ
เรื่อง การบ้าน

เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.พด.) กรมพัฒนาที่ดิน

หัวข้อ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2559

หัวข้อ
ตอนที่ 1 นายประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หัวข้อ
ตอนที่ 2 นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวข้อ
ตอนที่ 3 นายชีวภาพ  ชีวะธรรม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
หัวข้อ
ตอนที่ 4 นายชูชาติ  สาหร่าย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
หัวข้อ
ตอนที่ 5 นางสุภาวดี  ภู่ทอง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน

สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี

หัวข้อ
 ตอนที่ 1 นายมนตรี  เดชาสกุลสม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
หัวข้อ
 ตอนที่ 2 นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 3 นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อ
 ตอนที่ 4 นายรัฐศาสตร์  หาบสา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อ
 ตอนที่ 5 นายสาโรจน์  กาญจนพงศ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวข้อ
 ตอนที่ 6 นางพิชยารัตน์  ดิฐภักดีคุณานนท์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 7 นายครรชิต  ละอองดิลก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
หัวข้อ
 ตอนที่ 8 นายสุรชัย  เสริมสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อ
 ตอนที่ 9 นายสุวัฒ  พรหมดำ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
หัวข้อ
ตอนที่ 10 นางนิศากร  น้อยพินิจ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

หัวข้อ ไม่มีวัน...หมดอายุ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ เฟส 1 ตึก 13  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ขอเสียงหน่อย  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ติดชัวร์-ติดชั่ว  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ โฉด/เลว/ดี  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ โจร-กรรม  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ ตะบันไฟ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง
หัวข้อ เภ-สัตย์  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2
หัวข้อ กรรมติดล้อ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู
หัวข้อ ต้นกล้า  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว

หัวข้อตอนที่ 1

หัวข้อตอนที่ 2

ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558

1.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา

หัวข้อรางวัลชนะเลิศ


ทีม GREEN & WHITE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด
ภูเก็ต
จากผลงาน "THE IMITATION (เลียนแบบ)"

หัวข้อรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม Extreme Film วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจากผลงาน "Copy As"

หัวข้อรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม FGMV โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานครจากผลงาน "Majority Rule เสียงข้างมาก"

หัวข้อรางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม ไทรทองฟิล์ม โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ จังหวัดสกลนครจากผลงาน "ประธานนักเรียน"


ทีม Four Shadow โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการจากผลงาน "ทุกเสียงมีค่า"
2.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจากผลงาน "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม Black sheep film มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจากผลงาน "ทางลัด"

รางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม PICTION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานครจากผลงาน "ชิ้นไม้"


ทีม SUBWORK มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานครจากผลงาน "แค่คิดจะโกง"

3.ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ทีม Dog Film จากผลงาน "เชื้อโรค"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


ทีม YOUTH จากผลงาน "ความเคยชิน"

รางวัลชมเชย 2 รางวัล


ทีม THAI NOT TOY จากผลงาน "THAI NOT TOY"


ทีม Freery Films จากผลงาน "เขตการค้าพินาศ"

-----------------------------------------------------