BK-1--e-Service

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17949


e-Service LDD งานบริการต่างๆ ที่กรมให้บริการ Online สำหรับประชาชนBullet ขอผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.
    (สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 , สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 , สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 , สารเร่งซุปเปอร์พด.6 ,
     สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 , จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 , จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11 ,
     ปุ๋ยชีวภาพ พด.12)
Bullet ขอกล้าหญ้าแฝก
Bullet ขอพืชปุ๋ยสด
     (ปอเทือง , ถั่วพุ่ม , ถั่วพร้า , โสนอัฟริกัน)
Bullet คำขอรับบริการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
Bullet รายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย
Bullet บัญชี Stock วัสดุการเกษตร
Bullet ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q-Center)
Bullet ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
Bullet ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ Online