รวมโมบายแอปพลิเคชัน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17945
>> ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง LDD On Farm 
แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการเพาะปลูก ระบบจะแสดงข้อมูลประจำแปลงนั้น ๆ เกษตรกรสามารถวาดแปลงและบริหารจัดการข้อมูลแปลงได้ด้วยตนเองบนแผนที่ Online


>> คลิปเด็ดหมอดิน
แอปพลิเคชั่นที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบวิดีโอคลิปบน Youtube เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้


>> กดดูรู้ดิน
แอปพลิชันที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของดิน และแนวทางการจัดการดินเบื้องต้น ปัญหาของดินและพืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูก มีข้อมูลที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินที่สามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่สนใจบนแผนที่ได้


>> เกมส์จำลองการเกษตร LDD's IM Farm
แอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบของเกมเป็นข้อมูลทางเลือกสำหรับการตัดสินใจในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (e-Education) เป็นแหล่งความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ควบคู่กันไป


>> แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
แอปพลิเคชันให้เกษตรกร ประชาชน หรือ ผู้สนใจ สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยเลือกพื้นที่ ชนิดพืชและระดับความเหมาะสม (S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียดของคุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น