มาตรฐานการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17935
กระบวนการ การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
หัวข้อแผนการดำเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนวิชาการฯ

หัวข้อการให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12

หัวข้อการให้บริการน้ำหมักชีวภาพ

หัวข้อการให้บริการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำหัวข้อแผนการดำเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่
หัวข้อแผนการดำเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนวิเคราะห์ดิน

หัวข้อกิจกรรมวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่

หัวข้อกิจกรรมวิเคราะห์ดินพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

หัวข้อกิจกรรมรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร