มาตรฐานการให้บริการประชาชน

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17927
หัวเรื่อง

หัวข้อการให้บริการแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2558 (กองแผนงาน)

หัวข้อการให้บริการการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2558 (กองแผนงาน)

หัวข้อการให้บริการการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2558 (กองแผนงาน)

หัวข้อการให้บริการงานด้านโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2558  (กองแผนงาน)

หัวข้อการให้บริการการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558  (กองแผนงาน)

หัวข้อการให้บริการการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2558 (กองแผนงาน)

หัวข้อกระบวนการขอรับบริการข้อมูล  (กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)

หัวข้อกระบวนการให้บริการตอบข้อหารือ (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

หัวข้อกระบวนงาน การให้บริการข้อมูล พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หัวข้อกระบวนงาน การให้บริการสารสนเทศดินและการใช้ที่ดิน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หัวข้อกระบวนงานที่แล้วเสร็จใน 1 วัน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หัวข้อแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หัวข้อกระบวนงาน วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช (สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

หัวข้อกระบวนการเบิกจ่ายเงิน (กองคลัง)

หัวข้อกระบวนการบริการแผนที่และข้อมูลแผนที่ (กลุ่มบริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่)

หัวข้อกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

หัวข้อกระบวนการให้บริการ (กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

หัวข้อกระบวนการขอรับบริการข้อมูล (กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน)


หัวข้อกรณีภายนอก


หัวข้อกรณีภายใน


หัวข้อรายการเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลดิจิตอลที่ให้บริการ

หัวข้อกระบวนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12


หัวข้อกระบวนการให้บริการในด้านต่าง ๆ (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)


หัวข้อกระบวนการให้บริการประชาชน (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)


หัวข้อกระบวนการการให้บริการในด้านต่าง ๆ (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11)
หัวเรื่อง

หัวข้อกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หัวข้อกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)

หัวข้อกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน)

หัวข้อกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12


หัวข้อกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)


หัวข้อกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)