แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 11

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17911

สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

นายจำเริญ นาคคง
Mr. Chamroen Nakkong

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-380786
E-mail : sni01@ldd.go.thนายอัมพร  พวงพวา
Mr. Amporn  Phuangpawa
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
โทร. 077-989825
E-mail : rng01@ldd.go.th


 
นางสาวยุพาพร นาควิสัย
-
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
โทร. 076-461532
E-mail :  pna01@ldd.go.thนายคำนึง แสงขำ
Mr. Kumnoung  Sangkham

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
โทร. 075-378609
E-mail : nrt01@ldd.go.thนายวิเชียร  พรหมทอง
Mr. Vichien  Promthong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
โทร. 077-653087
E-mail : cpn01@ldd.go.th


นายประสิทธิ์  แสงภักดี
Mr. Prasit  Saengpukdee
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
โทร. 075-610337
E-mail : kbi01@ldd.go.th


นายปัญญา ใจสมุทร
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
โทร. 076-685253
E-mail : pkt01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน