แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 10

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17910


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

นายประสิทธิ์  สงนุ้ย
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
โทร. 032-240578
E-mail : rbr01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นายวันชัย  วงษา
Mr. Wanchai   Wongsa

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
โทร. 034-564277
E-mail : kri01@ldd.go.thนายเจษฎา  สาระ
Mr. Jetsada  Sara

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
โทร. 032-503036
E-mail :  pbi01@ldd.go.th


นายละมาตย์  ทะคง
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
โทร. 034-119977-8
E-mail : skn01@ldd.go.thนายสุทธิวัธน์  นิธิสมบัติ
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
โทร. 034-713882-3
E-mail : skm01@ldd.go.thนายสะอาด บุตรเล็ก
Mr. Sa-ard  Butrlek

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-510796
E-mail : pkn01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน