แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 6

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17906


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

นายธีร์รรัฐ  ไชยเทพ
Mr. Teerarat  Chaithep
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
โทร. 053-121171
E-mail :  cmi01@ldd.go.thนายวิโรจน์  บรรเจิดฤทธิ์
Mr. Wirot  Banchoetrit
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
โทร. 053-613015
E-mail :msn01@ldd.go.th


นางสุพัตรา จีรัตน์
Mrs. Supattra  Jeerat
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
โทร. 053-096046-7
E-mail :  lpn01@ldd.go.thนายสุชาติ  เหรียญทอง
Mr. Suchart  Reanthong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
โทร. 054-269569
E-mail : lpg01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน