แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 4

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17904


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12
นายพันมหา  ทองบ่อ
Mr. Panmaha  Thongbo
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 045-210830 , 045-210526
E-mail : ubn01@ldd.go.thนายบุญส่ง  ชื่นตา
Mr. Boonsung  Chuenta

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
โทร. 042-503586-8
E-mail : npn01@ldd.go.thนายบุญถม  กุมพล
Mr. Boonthom  Gumphon
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 043-626909 , 043-626910
E-mail :  ret01@ldd.go.thนายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง
Mr. Arttawut  Krungsaenmuang
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 045-773127-8
E-mail : yst01@ldd.go.th


นางสาวปณตพร คูณพันธ์
Ms. Panotphon Koonphan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 045-814642
E-mail : ssk01@ldd.go.thนายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
Mr. Atiwat  Sittipinyapat
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 042-643772
E-mail : mdh01@ldd.go.th


นายคมกริช จินดามณี
Mr. Komkrit Jindamanee
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 045-452887
E-mail : anc01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน